Nowa wersja WebEwid- wymagane wyczyszczenie pamięci
Informujemy, iż portal geodety został zaktualizowany do nowszej wersji. Wszystkim geodetom, którzy korzystają z serwisu WebEwid prosimy o wyczyszczenie historii przeglądarki. W pamięci pozostały pliki próbujące korzystać ze starej wersji serwisu przez co niektóre narzędzia mogą odmówić posłuszeństwa (np. ręczne wskazywanie działek w 13 punkcie zgłoszenia roboty). Po wyczyszczeniu cashu pojawi się nowa odsłona portalu i wszystko powinno sprawnie działać.
Instrukcja jak wyczyścić pamięć:
- w przeglądarce firefox: link ,
- w przeglądarce chrome: link ,
- w środowisku java: link .
Nowy link do portalu WebEWID

Informujemy, iż aktualizacja portalu WebEWID została zakończona.
Aby korzystać z portalu należy wejść przez nowy adres: KLIKNIJ TUTAJ

Dokumenty przesyłane drogą elektroniczną do ponownej weryfikacji

W wiadomościach mailowych, które w załączeniu zawierają poprawioną dokumentację, prosimy w treści wpisywać „Proszę o ponowną weryfikację operatu".

W innym wypadku dokumenty nie będą przekazywane do kontroli.

Opisy przewodów sieci uzbrojenia terenu

Zgodnie z §10.1 obowiązującego rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 roku opis przewodu powinien zawierać następujące elementy:

  1. oznaczenia liczby przewodów, jeżeli obiekt reprezentuje wiązkę przewodów;
  2. oznaczenia literowego rodzaju przebiegu sieci, jeżeli przebieg jest naziemny lub nadziemny;
  3. oznaczenia literowego rodzaju sieci uzbrojenia terenu;
  4. oznaczenia literowego typu sieci uzbrojenia terenu, jeżeli typ jest określony;
  5. oznaczenia literowego źródła danych o położeniu, pomijając oznaczenie „O”;
  6. średnicy przewodu, podanej w milimetrach, jeżeli jest określona;
  7. wymiaru pionowego i poprzecznego przewodu w milimetrach, oddzielonego znakiem „/”, jeżeli są określone;
  8. oznaczenia literowego rodzaju stanu eksploatacji, w przypadku gdy przewód jest nieczynny, poprzedzonego myślnikiem „–”
np.
Przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia czynny: „eNc”,
Przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia- nieczynny: „eN-n”
Prosimy uwzględniać powyższy schemat w opracowaniach będących wynikiem prac geodezyjnych.
Informacja odnośnie odrzucenia protokołu uzgodnienia

W związku z dodaniem nowej funkcjonalności "protokół uzgodnienia materiałów" informujemy, iż funkcja "odrzucenie protokołu kontroli" powinna być użyta jedynie w dwóch przypadkach:

  • kiedy geodeta nie zgadza się na uzgodnione materiały – co wiąże się z zaniechaniem pracy, które geodeta powinien niezwłocznie zgłosić,
  • w momencie wykrycia błędnie naliczonej opłaty.
W przypadku wykrycia błędnej opłaty należy skontaktować się z ośrodkiem dokumentacji w celu ewentualnej poprawy.
OGŁOSZENIE - ATRYBUTY GESUT

W związku z prowadzeniem bazy danych GESUT do każdego operatu pomiarowego powinna być dołączona wypełniona tabela z atrybutami sieci uzbrojenia terenu zgodnymi z Katalogiem obiektów danych GESUT oraz BDOT500 i modelu podstawowego.

Wzór tabeli z atrybutami można pobrać TUTAJ

OGŁOSZENIE-Portal Komornika

Informujemy, iż osoby wykonujące czynności komornika sądowego mogą składać wnioski o przyznanie dostępu do internetowego modułu "Portal komornika", służącego do elektronicznego wglądu do danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

Wniosek o założenie konta w serwisie Web-EWID- "portal komornika" jest dostępny TUTAJ

Uzgadnianie materiałów w pracach zgłaszanych przez portal geodety

Przy zgłaszaniu prac przez portal geodety systemu WebEWID, w punkcie 15 zgłoszenia prac geodezyjnych (dodatkowe wyjaśnienie i uwagi wykonawcy prac geodezyjnych) należy wpisywać: „Uzgodniono materiały” data oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej. Zgłoszeniom, które nie będą posiadały powyższej klauzuli nie będzie nadawany numer zgłoszenia, co jest równoznaczne z odrzuceniem ich przez ODGiK.

Zgłoszenie uzupełniające

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zgłoszenie uzupełniające stosuje się wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, wynikających z prowadzonych czynności geodezyjnych jako uzupełnienie zgłoszenia pierwotnego. Należy zwrócić szczególną uwagę na wybór materiałów w zgłoszeniu pierwotnym, by unikać sytuacji nieuzasadnionego nadużywania zgłoszenia uzupełniającego.

ZALECENIE

Od 1 lipca 2015 prosimy aby mapy powykonawcze (większe od formatu A3) w operatach technicznych dołączać również w formie elektronicznej (pdf, jpg). Przyśpieszy to nadawanie nr zasobu dla materiału uwierzytelnianego.

Uwaga!

Od 1 lipca następuje zmiana w przyjmowaniu operatów elektronicznych. Materiały elektroniczne należy nazywać wg wzoru:

• Mapa wywiadu (zasadnicza) – mw% ,
• Mapa wywiadu (ewidencyjna) – mew% ,
• Mapa powykonawcza – mpow% ,
• Mapa przeglądowa osnowy- mosn% ,
• Szkic polowy – szk% ,
• Szkic dokumentacyjny – szdok% ,
• Sprawozdanie techniczne- spr% ,
• Dziennik pomiaru tachimetrem- dz_t% ,
• Dziennik pomiaru gps- dz_gps% ,
• Wykaz współrzędnych – wsp% ,
• Wykaz zmian danych ewidencyjnych – zmew% ,
• Karta budynku- kbud% ,
• Karta studni- stu% ,
• Obliczenia- obl% ,
• Porównanie współrzędnych osnowy- por% ,

% - oznacza dowolny ciąg znaku po przedrostku.

Pozostałe, nie wymienione wyżej dokumenty należy nazywać wg. uznania.

Uwaga!

Podczas zgłaszania pracy geodezyjnej o charakterze prawnym należy w zgłoszeniu roboty podać rezerwację działek do podziału (informację należy umieścić w pkt 15, np.: działka 3/1 zostanie podzielona na 2 nowe działki).

OGŁOSZENIE

Informujemy, iż od dnia 15.06.2015 r. jednostki wykonawstwa geodezyjnego mogą składać wnioski o przyznanie dostępu do internetowego modułu WebEWID, służącego do elektronicznego zgłaszania i obsługi prac geodezyjnych.

Wniosek o założenie konta w serwisie Web-EWID jest dostępny TUTAJ

WNIOSKI O DOKONANIE ZMIAN W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do geodetów, którzy składając operat techniczny dokonują w nim jakichkolwiek zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków (w tym również na mapie ewidencyjnej) o dołączanie „Wniosku o dokonanie zmian w danych ewidencyjnych, wskazującego na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej”, podpisanego przez wszystkich właścicieli nieruchomości.
Przekazanie nam tego dokumentu na etapie kontroli dokumentacji przyspieszy aktualizację EGiB.
Informacja
W związku ze zwiększającym się zainteresowaniem geodetów przekazywaniem operatów technicznych z zakresu I w formie elektronicznej istnieje możliwość przesyłania operatów drogą mailową wyłącznie na adres:

operaty@powiatbl.pl

Przy kompletowaniu dokumentacji proszę zwrócić uwagę, aby każdy dokument operatu był osobnym plikiem, każdorazowo zaopatrzonym w podpis elektroniczny.

Operaty przesyłane na inny adres mailowy nie będą przyjmowane do kontroli.

Wykazy współrzędnych z operatów składanych w innej formie proszę przesyłać nadal na adres podgik@powiatbl.pl, zaopatrzone w kwalifikowany podpis elektroniczny lub przez platformę ePUAP potwierdzone profilem zaufanym.
UWAGA: Zmiana numerów ewidencyjnych robót geodezyjnych (KERG-ów)
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla robót zgłoszonych od dnia 8 stycznia 2014 roku utworzone zostały nowe numery ewidencyjne robót geodezyjnych (dawne KERG-i). Proszę o zwrócenie uwagi na ten fakt przy składaniu operatu geodezyjnego.
Wyjaśnienia dotyczące asortymentów robót geodezyjnych
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w module i.Kerg wprowadzono nowe asortymenty prac geodezyjnych.

103 - aktualizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB)
(przewidziany dla gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz usunięcia budynków)
105 - aktualizacja bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
(przewidziany wyłącznie dla inwentaryzacji sieci)
126 - mapa z projektem podziału nieruchomości
(podziały nieruchomości)
127 - mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej/leśnej
(podziały rolne/leśne)
132 - rozgraniczenie nieruchomości
133 - wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych
134 - mapa do celów projektowych
135 - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych
(dotyczy inwentaryzacji budynków i przyłączy)

Prosimy o uważne wybieranie asortymentu przy zgłaszaniu pracy, ponieważ asortyment determinuje listę dokumentów przygotowywanych do zgłoszenia.
Można wskazać kilka asortymentów.
Ogłoszenie

Informuję, że od dnia 18 listopada 2013 roku preferowaną formą składania operatów technicznych z zakresu I jest forma elektroniczna:
- na płycie CD/DVD zaopatrzona w kwalifikowany podpis elektroniczny lub
- poprzez przesłanie platformą SEKAP zaopatrzona w kwalifikowany podpis elektroniczny lub potwierdzona profilem zaufanym.

O portalu

Portal geodety ma charakter specjalistyczny i skierowany jest do przedstawicieli branż związanych z realizacją prac geodezyjnych i budowlanych, w szczególności: geodetom, architektom, planistom, rzeczoznawcom majątkowym, itp. W portalu publikowane są przede wszystkim wybrane zasoby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Portal ten umożliwia także za pomocą apliakcji WebEwid zdalną obsługę Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK), polegającą na zgłaszaniu robót geodezyjnych przez Wykonawców. Natomiast za pomocą wbudowanego narzędzia interaktywnego formularza zamówień na materiały z PODGiK umozliwia przesłanie zapotrzebowania na materiały z PZGiK dokonywane przez osoby fizyczne, inwestorów i instytucje zewnętrzne.

Ta strona używa plików Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki.
x